Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Rookverbod op ons complex met ingang van 1 januari 2021

Bestuursbesluit MSV&AV Flakkee, genomen op 3 november 2020

Het bestuur van MSV&AV Flakkee, in vergadering bijeen op 3 november 2020, overwegende

 • Dat steeds meer sportverenigingen overgaan tot het instellen van een algeheel rookverbod op haar complex(en),
 • Dat van overheidswege wordt aangestuurd op een rookvrije generatie,
 • Dat sportkoepels toewerken naar rookvrije accommodaties per 01-01-2025,
 • Dat er overleg is geweest met de andere gebruikers op het sportpark van Pallandtpolder,
 • Dat de ALV van MSV &AV Flakkee onderstaande tekst heeft goedgekeurd op 2 oktober 2017, welke tekst nogmaals integraal wordt weergegeven,

ARTIKEL 10 ;

1) Roken is een landelijk beleid. Dit staat in de tabakswetgeving. In alle overheidsgebouwen is roken niet toegestaan.
Onze gebouwen zijn eigendom van de (lokale) overheid. Roken is daar niet toegestaan. Roken doen we dus buiten alle gebouwen op de Pallandt.

(Integraal uit Artikel 10 Tabakswet )

 1. In de navolgende gevallen is de navolgende persoon of het navolgende orgaan verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod:
  1. in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: het binnen dat lichaam bevoegde orgaan;
  2. in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport,  sociaal-cultureel werk of onderwijs: degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft;
  3. in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten: de werkgever van die werknemer;
  4. in andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gebouwen of inrichtingen of delen daarvan: degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a of b – het beheer heeft over het daar bedoelde gebouw of die inrichting of delen daarvan;
  5. in een horeca-inrichting: de exploitant van die horeca-inrichting;
  6. in een middel voor personenvervoer: de ondernemer die dat middel exploiteert;
  7. in een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens: de Nederlandse ondernemer die dat vliegtuig
   exploiteert.
 2. Op het rookverbod, bedoeld in het eerste lid, kunnen bij algemene maatregel van bestuur beperkingen worden aangebracht, waarbij onder meer kan worden bepaald dat het rookverbod niet geldt voor bij die maatregel aangewezen:
  1. categorieën van ondernemers;
  2. ruimten in gebouwen;
  3. andere plaatsen waar werkzaamheden worden verricht.

   Daarbij kunnen nadere regels worden gesteld.

 3. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder e, prevaleert als de hoedanigheid van exploitant van een horeca-inrichting samenvalt met een andere hoedanigheid als bedoeld in dit artikel.
 4. Tot het treffen van de krachtens het tweede lid gestelde maatregelen zijn verplicht de bij die algemene maatregel van bestuur aangewezen personen of organen.

Besluit dat er met ingang van 1 januari 2021 op het complex van Pallandtpolder, Oostplaatseweg 1, 3241 LV Middelharnis, nergens meer mag worden gerookt, behoudens op de daarvoor in te richten ruimte onder de overkapping/terras aan de buitenzijde, alwaar de vereniging een tweetal as en peukresten opvangbakken zal faciliteren.

Namens het bestuur van MSV&AV Flakkee,

Bert Zwanenburg
voorzitter